خانهاطلاعات بیماری های قلبینارسایی قلب

نارسایی قلب

نارسایی قلبی

نارسایی قلبی

نارسایی قلبی با کاهش کسر تخلیه (EF)

نارسایی قلبی با کاهش کسر تخلیه (EF)

نارسایی قلبی با کسر جهشی حفظ شده - HFPEF

نارسایی قلبی با کسر جهشی حفظ شده - HFPEF