خانهاطلاعات بیماری های قلبیافت فشار و سنکوپ

افت فشار و سنکوپ

افت فشار خون وضعیتی یا هیپوتانسیون ارتوستاتیک

افت فشار خون وضعیتی یا هیپوتانسیون ارتوستاتیک

سنکوپ -syncope

سنکوپ -syncope

ایست قلبی ناگهانی - SCA

ایست قلبی ناگهانی - SCA