خانهاطلاعات بیماری های قلبیبیماری های دریچه ای قلبی

بیماری های دریچه ای قلبی

افتادگی دریچه میترال یا MVP

افتادگی دریچه میترال یا MVP

تنگی دریچه آئورت - AS

تنگی دریچه آئورت - AS

نارسایی میترال - MR

نارسایی میترال - MR