خانهداروهای قلبی عروقیداروهای ضد چربی خون

داروهای ضد چربی خون

آتورواستاتین

آتورواستاتین

رزوواستاتین - rosuvastatin

رزوواستاتین - rosuvastatin