خانهداروهای قلبی عروقیداروهای ضد آنژین

داروهای ضد آنژین

نیتروگلیسرین (TNG)

نیتروگلیسرین (TNG)

رانولازین - ranolazine

رانولازین - ranolazine