خانهاطلاعات بیماری های قلبیبیماری های مادرزادی قلب

بیماری های مادرزادی قلب

نقص دیواره بین دهلیزی یا ASD

نقص دیواره بین دهلیزی یا ASD

فورامن اوال یا سوراخ بیضی باز - PFO

فورامن اوال یا سوراخ بیضی باز - PFO

نقص دیواره بین بطنی - VSD

نقص دیواره بین بطنی - VSD