خانهاطلاعات بیماری های قلبیبیماری های عضله قلب و پریکارد (پرده قلبی)

بیماری های عضله قلب و پریکارد (پرده قلبی)

پریکاردیت

پریکاردیت

تامپوناد -tamponade

تامپوناد -tamponade